Lãnh Chúa Thời Đại: Ta Phần Thưởng x100 Lần Tăng Phúc

Chương 878: Thiên sứ liên minh! (đệ bát càng, 7 1. 9w hoa tươi tăng thêm! )


Trang bị có thể không mạnh, nhưng không thể không soái!

Dù sao mạnh mẽ là nhất thời sự tình, suất tài là cả đời sự tình!

Diệp Tu mặc dù không có như vậy cực đoan trong lòng

Nhưng loại này lại soái lại mạnh bảo vật.

Hắn tự nhiên là rất hài lòng.

Chỉ là ngoài Diệp Tu dự liệu.

Lilia chứng kiến Thiên Sứ Chi Dực ~ trong nháy mắt.

Liền nói ra – món bảo vật này lai lịch.

Thiên Sứ Chi Dực, tự thân là Thiên sứ tộc chí bảo.

Đồng thời Thiên Sứ Chi Dực cũng là tổ hợp ra thiên sứ liên minh hạch tâm bảo vật.

Thiên sứ liên minh, thuộc về Thiên sứ tộc liên hợp chủng tộc khác đối kháng thế lực tà ác bảo vật tổ hợp.

Mỗi gia nhập vào nhất tộc chí bảo, liền đại biểu cai tộc gia nhập vào thiên sứ liên minh.

Lẫn nhau trong lúc đó có thể sản sinh các loại các dạng ràng buộc!

Diệp Tu lập tức cầm lên Thiên Sứ Chi Dực!

“Kiếp trước ta nghe nói những phục vụ khác khí có người tổ ra khỏi thiên sứ liên minh, quả thực so với thần khí còn mạnh hơn! Ta ngược lại muốn nhìn một chút, món bảo vật này đến cùng ngon!”

Diệp Tu đem Thiên Sứ Chi Dực mặc trên thân!

« thu được cấp độ sử thi bảo vật Thiên Sứ Chi Dực (chí bảo ), bí bảo Vu Sư tấn chức tiến độ + 1, hiện nay tiến độ: 17/ 20. , »

Hắn lập tức thu được vô cùng cường đại lực lượng

Thiên Sứ Chi Dực: Cấp độ sử thi bảo vật (chí bảo ), đơn dực trạng thái, Anh Hùng đeo phía sau toàn thuộc tính trưởng thành + 3 điểm, tự do thuộc tính trưởng thành + 10 điểm, điểm kỹ năng trưởng thành + 3 điểm, chỉ huy lực trưởng thành + 1 500 điểm, thống suất thiên sứ loại binh chủng toàn thuộc tính đề thăng 1, 50%, phẩm chất đề thăng 1 level (không cao với Truyền Thuyết phẩm chất ). ,

Kèm theo kỹ năng: Thiên sứ thống suất, thiên sứ sống lại, Thiên Sứ Chi Dực, thiên sứ Thánh Hồn, Thiên Sứ Trưởng, thẩm phán chi nộ, thiên sứ liên minh.

Thiên sứ thống suất: Thống suất thiên sứ loại binh chủng, cần chỉ huy lực giảm phân nửa, thiên sứ loại binh chủng chủng loại mỗi nhiều một loại, sở hữu thiên sứ loại binh chủng cơ sở thương tổn đề thăng 6%, hp đề thăng 6%, thiên sứ binh chủng sử dụng thuật phục sinh số lần + 3(mỗi ngày số lần ).

Thiên sứ sống lại: Thiên sứ sử dụng thuật phục sinh số lần + 3(hiện hữu thêm được ), bị thiên sứ sống lại binh chủng, ở trong vòng 60 phút toàn thuộc tính đề thăng 50%. Anh Hùng mỗi ngày có thể ngoài định mức thu được 1 lần sống lại cơ hội (có thể theo Thiên Sứ Chi Dực thăng cấp đề thăng số lần ).

Thiên Sứ Chi Dực: Kích hoạt Thiên Sứ Chi Dực, có thể nhường cho mỗi loại binh chủng thu được Thiên Sứ Chi Dực, sở hữu năng lực phi hành. Đồng thời toàn thuộc tính nói 30%. Nếu vì thiên sứ binh chủng, thì tăng Thiên Sứ Chi Dực (hiện nay vì đơn dực trạng thái, có thể gia tăng đơn dực chi lực ). Thiên Sứ Chi Dực duy trì liên tục 30 phút, thời gian cold-down một ngày.

Thiên sứ Thánh Hồn: Thiên Sứ Chi Dực có thể làm mỗi cái thiên sứ binh chủng triệu hoán thiên sứ Thánh Hồn (đẳng cấp tương đồng, phẩm chất tương đồng, vô địch trạng thái ), mỗi triệu hoán 12 con Thập Lục Giai thiên sứ Thánh Hồn, Thiên Sứ Chi Dực có thể tiến hóa thành hai cánh trạng thái. ,

Thiên Sứ Trưởng: Mỗi 1000 con đồng loại thiên sứ, có thể triệu hoán ra nên phẩm loại Thiên Sứ Trưởng, Thiên Sứ Trưởng sở hữu cao hơn nên phẩm loại một cấp đẳng cấp. Thiên Sứ Trưởng có thể kèm theo Thiên Sứ Trưởng quang hoàn, tăng cường thiên sứ sức chiến đấu.

Thẩm phán chi nộ: Như thiên sứ binh chủng tử vong, sẽ bạo phát một lần đỉnh cấp ma pháp cấp bậc phản phệ pháp thuật. Đối với sinh vật tà ác tạo thành nhiều lần tuyệt đối thương tổn. Như Anh Hùng tử vong, đem bạo phát một lần Diệt Thế cấp cấm – thẩm phán chi nộ.

Thiên sứ liên minh: Như sở hữu những chủng tộc khác chí bảo, cũng hoàn thành chủng tộc này tâm nguyện nhiệm vụ, có thể đem nên chí bảo dung nhập thiên sứ liên minh, tổ hợp ra thiên sứ liên minh sáo trang. (hiện nay thiên sứ liên minh tối đa sở hữu hai kiện bộ )

Ghi chú: Thiên Sứ Chi Dực vì thiên sứ nhất tộc lực lượng khởi nguồn, thiên sứ nhất tộc đại biểu cho thần thánh lực lượng, đã từng liên hợp chủng tộc khác đối kháng tà ác. Có thể lấy Thiên Sứ Chi Dực làm trụ cột hợp thành thiên sứ liên minh.

Thiên Sứ Chi Dực làm Thiên sứ tộc chí bảo.

Bên ngoài ý nghĩa lớn nhất vẫn là hợp thành thiên sứ liên minh.

Chí bảo tạo thành tổ hợp bảo vật.

… . . . . . 0

18 giai Hỗn Độn Thần Linh, sợ rằng có thể phong ấn chân chính Thần Chỉ

Khó khăn kia giống nhau cao cực kỳ.

Duy chỉ có có điểm hy vọng là Tinh Linh Vương quan.

Thu được 13 giai Vương Quyền, là có thể khiến cho gia nhập vào thiên sứ liên minh.

Bây giờ Tinh Linh Vương quan đã là Cửu Giai Vương Quyền, khoảng cách thập giai Vương Quyền cũng không xa.

Đây là duy nhất tiếp cận mục tiêu chí bảo.

“Tạm thời không chỉ nhìn trời khiến cho liên minh, chỉ có thể nhìn một chút Thiên Sứ Chi Dực.”

Diệp Tu vuốt ve một cái như Quang Dực một dạng Thiên Sứ Chi Dực.

Tuy là tạm thời không cách nào hợp thành thiên sứ liên minh.

Có thể Thiên Sứ Chi Dực bản thân, đều là không gì sánh được cường đại bảo vật.

Bây giờ chỉ có một dực trạng thái còn tốt.

Dường như không coi vào đâu.

Nhưng nếu là tấn thăng đến hai cánh trạng thái.

Cái kia Thiên Sứ Chi Dực liền kinh khủng.

Có thể cho sở hữu thiên sứ thu được Thiên Sứ Chi Dực thêm được.

Hai cánh biến bốn cánh!

Bốn cánh biến sáu cánh!

Nửa phút cất cánh!

Phải biết rằng, Lục Dực Thiên Sứ đó là cùng Địa Ngục Cổ Long các loại(chờ) Thập Thất Giai binh chủng đồng cấp tồn tại.

Hơn nữa thiên sứ nhất tộc là có thêm thập phần rõ ràng tấn chức điều kiện

Lục Dực Thiên Sứ, thiên sứ nhất tộc thật đúng là năng lượng sinh!

Nếu như dưới trướng toàn bộ đều là Lục Dực Thiên Sứ.

Cái kia ngẫm lại đều khủng bố.

Thực sự là dễ như trở bàn tay một dạng sức chiến đấu.

Diệp Tu đem Thiên Sứ Chi Dực bao trùm toàn thân.

Hắn cũng có thể dựa vào Thiên Sứ Chi Dực phi hành.

“Người, ta thu được khiến cho dực thêm được đã có thể kích hoạt khiến cho địch thủ cũ thiên phú sữa!”

, Mạt Thế, Xây Dựng Thành Trì Trên Lưng Huyền Vũ, Tiến Hóa Thế Giới Thụ Tịnh Hóa Thương Thiên, Tiến Hóa Hành Quân Kiến Càn Quét Bát Hoang

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.